INDIVIDUAL PACKAGES


Tuluba - Siropiasta Sakis

Tuluba

🅐 20pcs per Box
🅑 10pcs per Display
Rox - Siropiasta Sakis

Rox

🅐 16pcs per Box
🅑 6pcs per Display
Samali - Siropiasta Sakis

Samali

🅐 20pcs per Box
🅑 10pcs per Display
Flogera - Siropiasta Sakis

Flogera

🅐 20pcs per Box
🅑 12pcs per Display
Coconut - Siropiasta Sakis

Coconut

🅐 16pcs per Box
🅑 7pcs per Display
Rox with compound chocolate coating - Siropiasta Sakis

Rox With Compound Chocolate Coating

🅐 16pcs per Box
🅑 6pcs per Display
Isli (walnut filling) - Siropiasta Sakis

Isli (Walnut Filling)

🅐 18pcs per Box
🅑 8pcs per Display
Choco pie - Siropiasta Sakis

Choco Pie

🅐 18pcs per Box
🅑 8pcs per Display
Kantaifi - Siropiasta Sakis

Kantaifi

🅐 20pcs per Box
🅑 10pcs per Display
Walnut Pie - Siropiasta Sakis

Walnut Pie

🅐 20pcs per Box
🅑 8pcs per Display
Finiki - Siropiasta Sakis

Finiki

🅐 20pcs per Box
🅑 10pcs per Display
Korne - Siropiasta Sakis

Korne

🅐 20pcs per Box
Apple Pie - Siropiasta Sakis

Apple Pie

🅐 16pcs per Box
🅑 8pcs per Display
Orange pie - Siropiasta Sakis

Orange pie

🅐 16pcs per Box
🅑 8pcs per Display
Caramel pie - Siropiasta Sakis

Caramel pie

🅐 16pcs per Box
🅑 8pcs per Display
Tachini Pie - Siropiasta Sakis

Tachini Pie

🅐 16pcs per Box
🅑 8pcs per Display
Baklava - Siropiasta Sakis

Baklava

🅐 20pcs per Box
🅑 12pcs per Display
Choco Baklava - Siropiasta Sakis

Choco Baklava

🅐 12pcs per Display
Carioca - Siropiasta Sakis

Carioca

🅐 20pcs per Box
🅑 10pcs per Display
Coconut Foodservice - Siropiasta Sakis

Coconut Foodservice

🅐 3kg per Box
DISPLAY PACKS & STANDS
© 2004-2017 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms